خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

رفتارهای وابسته افراد لکنتی

الف) رفتارهای آشکار رفتارهای تقلایی رفتارهای اجتنابی ب) رفتارهای پنهان به تعویق اندازی آغازگرها تلاش های مجدد رهایی جانشین سازی حاشیه گویی یا گریز گوئی حذف […]